*Tarihçe
*Başkanlarımız
*Yönetim Kurulu
*Disiplin Kurulu
*Denetleme Kurulu
*TBB Delegeleri
*İlçe Temsilcilikleri
*Baro Çalışanları
 

* Adli Yardım
* Avukat Çalışanları
* CMK 
 
* Çevre ve Toprak
 
* İnsan Hakları
* Kadın ve Çocuk Hakları
* Kamu Avukatları Hakları
* Meslek Sorunları ve Özlük Hakları
* Mevzuat Takip
* Sosyal ve Kültür Faaliyetleri
* Spor Faaliyetleri
* Staj Eğitim ve Genç Meslektaşlar
* Yayın

 

YÖNERGELER

* Adli Yardım
* CMK
* Avukat Çalışanları
* Baro İhtar
* Meslek Sorunları

* Avukat Hakları
* Mevzuat Takip
* Kadın Ve Çocuk Hakları
* Kamu Avukatları
* Sosyal Faaliyetler
* Staj İç Yönergesi
* Genç Avukatlar

 

* İÇ YÖNETMELİK
* CMK FORMLARI
* RUHSAT

 
*Av.Asgari Ücret Tarifesi
*Tavsiye Ücret Tarifesi
*Harçlar
*Faiz Oranları
*Noterlik Ücreti
 

  
*Barolar
*Afyon Noterleri
*Adalet Bakanlığı Birimleri

* YARGITAY SORGU
* DANIŞTAY SORGU
* T.C. KİMLİK NO
* RESMİ GAZETE

      Afyonkarahisar
      Resmi Kurumlar

* Valilik
* Belediye
* Adliye
* AKÜ Üniversite
* İl Jandarma Komutanlığı
* İl Emniyet Müdürlüğü
* İl Özel İdare

 

AVUKAT ÇALIŞANLARI YÖNERGESİ

 

AMAÇ:

Madde 1.

Bu düzenlemenin amacı avukat çalışanlarının kayıt altına alınması ve avukat çalışanlarının çalışma şartlarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2.

Baroya kayıtlı bir avukatın yanında hizmet ilişkisi içinde çalışan ve adliyelerde avukat adına iş takip eden çalışanları kapsar.

 

TANIMLAR

Madde 3.

Bu düzenlemede geçen;

Avukat : Avukatlık Kanunu kapsamında baroya kayıtlı olarak çalışan ve avukatlık yapan kişiyi

Avukat çalışanı: Bir avukatın yanında hizmet ilişkisi ile çalışan ve avukatın bürodaki işlerini ve adliyedeki işlerini takip eden kişiyi anlatır;

Avukat Çalışanları sicili: Avukat çalışanlarının kayıtlı olduğu sicili anlatır.

 

AVUKAT KATİPLİĞİNE ENGEL DURUMLAR

Madde 4.

Avukatlık Kanununa göre avukat olmayı engelleyen suçları işleyenler veya hakkında bu suçlarla ilgili soruşturma olanlar avukat katibi olamaz.

Avukat katibi olmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekir.

Kayıtlı avukat katibi iken avukatlığa engel suçlardan dolayı ceza alan ve cezası kesinleşen katibin kaydı sinilir ve katip kimliği geri alınır.

 

AVUKAT KATİPLERİ SİCİLİ

Madde 5.

Baroda avukat katiplerinin kayıtlı olduğu bir avukat katipleri sicili tutulur. Bu sicilde avukat katibinin kimlik bilgileri hangi avukatların yanında çalıştığı gibi gerekli diğer bilgiler yer alır.

Avukat yanlarında katip olarak çalışanları bu sicile bildirmek zorundadır. Aynı zamanda avukat ve katip arasındaki hizmet ilişkisinin geçici veya sürekli olarak sona ermesi, avukatın emekli olması ya da çalışmayı bırakması başka yere taşınması gibi hallerde de avukat durumu avukat katipleri siciline bildirmek zorundadır. Bu durumlarda katibin durumu sicile işlenir bir başka avukatın yanında çalışmaya başlamasına kadar  katip kimliği geri alınır.

 

Bu sicilin nasıl tutulacağı ve hangi kayıtların bu sicilde bulunacağını, harç ve masraflar Baro Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

 

AVUKAT KATİBİ KİMLİK KARTI

Madde 6.

Sicile başvuru yapan katibin bu yasada belirlenen şartları taşıması halinde sicile kaydı yapılır ve Barolar Birliğinin Avukat Katipleri için çıkardığı kimlik kartı katibe verilir.

Avukat katibi adliyedeki çalışmaları sırasında bu kimliği görünecek şekilde taşımak ve diğer resmi kurumlardaki iş ve evrak takiplerinde de ibraz etmek zorundadır. Bu kimliği ibraz etmeyen katibin talebi yerine getirilmez.

 

KATİPLERİN ÇALIŞMALARI SIRASINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR

Madde 7.

Her katip adliyedeki veya diğer resmi yerlerdeki çalışmaları sırasında yanında çalıştığı avukatı temsil eder. Bu nedenle çalışmaları sırasında avukatların uyması gereken kurallara da uymak zorundadırlar. Katipler adliye personeline, avukatlara ve diğer katiplere karşı tavırlarında saygılı olmalıdırlar. Bu kişilerle tartışmaya giremez, bir sorun yaşadığında durumu yanında çalıştığı avukata bildirir.

Katipler avukatı temsilen iş ya da evrak takip edebilirler. Ancak münhasıran avukatların yapabileceği işleri yapamazlar, dilekçe ve taleplere avukat yerine imza atamazlar. 

Katip yanında çalıştığı avukatın tevdi ettiği işler dışında kendisine ya da başkasına kazanç sağlayacak şekilde çalışamaz, kendi hesaplarına dilekçe yazma iş takip etme gibi işleri yaparak kazanç sağlayamazlar.

Katipler avukat katibi sıfatını ve kimliğini sadece yanında çalıştığı avukatın tevdi ettiği işler için kullanabilir. Kendileri ya da yakınlarına ait işlerde avukat katibi sıfatını ve kimliğini kullanamazlar.

Katipler Baro tarafından kendileri için düzenlenen seminer ve sertifika programlarına katılmak zorundadır.

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ VE CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 8.

Katiplerin çalışmaları sırasında uyması gereken kurallara uymaması durumunda geçici ve sürekli olarak uzaklaştırma sicilden silinme cezası verilebilir.

Geçici silme cezasına karşı Baro Başkanına sürekli olarak sicilden silinme kararına karşı Baro Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Bu konuda verilen kararlar kesindir.

Geçici silinmede ceza süresinin bitiminde katibin ve avukatın birlikte müracaatlarında başka bir işleme gerek kalmaksızın sicile kaydedilir.  Sürekli silinme durumunda yeniden sicile kaydedilebilmek için baro yönetim kurulunun kabul kararı gereklidir.

 

GEÇİCİ VE DİĞER HÜKÜMLER

Madde 9.

Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce avukat katibi olarak çalışanlar lise mezunu olmasalar bile sicile kaydedilir ve katiplik yapabilirler.

 

 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Madde 10.

Bu yönerge baro olağan genel kurulunda kabul olduğunda yürürlüğe girer ve baro yönetim kurulu tarafından yürütülür.
 

 

 

-Meslek Kuralları-
Avukat, kesin olarak zorunlu bulunmadıkça müvekkil adına basına açıklamada bulunamaz. Açıklamalarda adalete etkili olmak amacı güdülemez.

 

 

adsoyad@afyonbaro.org.tr
E-POSTA Hesabınızı Kullanabilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa "İLETİŞİM" formumuzu kullanarak hesabınızı açtırabilirsiniz.
E-POSTA için Outlook Kurulumu için tıklayın
 
 
Yargıtay Kararları

Danıştay Kararları

 
 
 

STAJ KREDİSİ:
Sıkça Sorulan Sorular
Staj Kredi Sorgusu