Yönergeler

Avukatlar Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği (Taslak)

AMAÇ

MADDE 1.       Afyonkarahisar Barosu Avukatlar Yardımlaşma Sandığı’nın kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamayacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2.       Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır. Ancak, sandık bütçesinden yardım almak için sandığa üye olmak değil, Afyonkarahisar Barosu’nun halihazırdaki veya geçmişteki mensubu, bu mensupların yasal mirasçıları veya baro çalışanı olmak dikkate alınır.

 

GELİRLER

MADDE 3.       Sandığın gelirleri şunlardır

1.         Giriş ödentisi,

2.         Aidat (Biriktirme fonu ve Sosyal dayanışma fonu ödentilerinden oluşur)

3.         Sandığa yapılacak bağışlar,

4.         İştirak, şirket ve kuruluşlardan gelecek gelirler,

5.         Menkul ve Gayrimenkul sermaye iratları,

6.         Kira Gelirleri,

7.         Diğer gelirler

8.         Üye Olmayanlara yardımda kullanılacak baro aidatlarından ayrılacak meblağ ve bu amaçla yapılacak şartlı bağışlar

Sandık üyeleri AFBAYS mali dönemi başında saptanacak aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu ödenti aylık eşit taksitlerle ödenir. Zamanında ödenmeyen aylık aidatlara yasal faiz, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre uygulanır

Giriş Ödentisi:

MADDE 4.       Sandığa yazılacak her üyeden bir defa için AFBAYS mali dönemi başında Yönetim Kurulunca saptanacak giriş ödentisi alınır. Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri saklıdır.

Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri arasında sandık üyesi olmayanların göreve başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmaları zorunludur.

 

Biriktirme Fonu:

MADDE 5.       Biriktirme Fonu, esas itibariyle üyenin aylık aidatından 1/2 (%50) oranında ayrılan kısımdan oluşur. Ayrıca, işbu Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerden,18. maddesi uyarınca yapılacak giderlerin mahsubu sonucu oluşacak bakiyenin (gelir fazlası) en az yarısı, altına çevrilerek, anılan bakiyenin, üyelerin mevcut biriktirmelerine oranlanması neticesinde bulunan katsayı nispetinde, üyelerin biriktirme fonu hesaplarına aktarılır.

               Bu fonda para bulundurulmaması esas olup mevcut para, altın veya altın yatırım hesaplarında değerlendirilir.

               Biriktirme fonu sadece üyelikten çıkma, çıkarılma, emekli yardımı alma, ölüm yardımı alma ve sürekli malullük hallerinde ödeme yapmak üzere kullanılır. Bu fondan başka harcama ve aktarma yapılamaz.

              Dönem sonunda zarar çıkması halinde, yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak zarar miktarı, üyelerin biriktirme fonundaki hesaplarına yansıtılır.

 

 

Sosyal Dayanışma Fonu:

MADDE 6.       Sosyal dayanışma fonu, üyenin yıllık ödentisinden ayrılan %50’lik kısım ile yönetmeliğin 3 .ve  7. maddesinde belirtilen gelirlerden oluşur.

           Sosyal dayanışma fonunun ne şekilde kullanılacağı ayrıca yönetim kurulunca yayınlanacak Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları ile düzenlenir. Sosyal Dayanışma Fonunun uygulama esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Gayrimenkul Payı:

MADDE 7.       Sandığın maliki olduğu gayrimenkullerin sigorta değerinin biriktirme fonu toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak katsayının, biriktirme ödentileri toplamı ile çarpılması sonucu bulunan miktar, her bir üyenin gayrimenkuldeki payını ifade eder. İşbu yönetmeliğin 2. maddesinin (b), (d), (e) bentlerindeki hallerde, üyelerin bu hisseleri, buradan kendilerine ödenir.

 

Bağış ve Diğer Gelirler:

 

MADDE 8.       Sandık her türlü bağış kabul eder.

                        Gerek bağışlanan taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar gerek:

1.         Ölüm hallerinde hak sahipleri bulunmayan üyelerin hesaplarından elde edilen paralar,

2.         Sandıktan ayrılan avukatlardan 28.madde gereğince sandığa gelir kaydedilecek paralar,

3.         Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak gezi, gösteri ve organizasyon gelirleri,

4.         Sandığın kuracağı veya katılacağı işletmeler, şirketler ve kuruluşlardan gelecek kâr payları ve benzeri gelirler,

5.         İlan, reklam, menkul, banka faizi, faks, fotokopi, kırtasiye satışlarından sağlanacak gelirler ile başkaca gelirler,

6.         Sandığın diğer gelirlerini teşkil eder

 

Üye Olmayanlara Yardımda Kullanılacak Gelirler

1.         Miktar veya oranı Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere Baro Aidatlarından ayrılacak meblağ

2.         Bu iş için şartlı olarak yapılan bağışlar

 

 

Gelirlerin Dağıtılması

 

MADDE 9.       Sandık gelirleri üyelere dört  ayrı kaynaktan dağıtılır.

a) Biriktirme Fonu

b) Sosyal Dayanışma Fonu

c) Gayrimenkul Payı

d) Miktar veya oranı Genel Kurul tarafından belirlenmek üzere Baro Aidatlarından ayrılacak meblağ

 

Gider Yerleri:

MADDE 10.     Sandığın tüm giderleri, işbu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen gelirlerden karşılanır.

GİDERLER:

1.         Sosyal yardımlar,

2.         İştiraklere, şirket ve kuruluşlar için ayrılacak kuruluş ve işletme sermayeleri,

3.         Yönetim giderleri,

4.         Olağanüstü giderler,

5.         Diğer giderler.

 

 

Sosyal Yardımlar

Hastalık Yardımları:

MADDE  11.    Hastalık yardımları, hastalık ve kaza nedeni ile üyenin ve eşinin tedavi giderlerini belli limit ve yüzde oranında karşılanması ve üyeye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir.

Hastalık yardımı, üyenin ve eşinin fonksiyonel dengesinde tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek durumlarda yatarak ve ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan, devletin resmi hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri ile devletin kontrolü altında ve asgari sağlık personelinin devamlı gözetiminde bulunan sağlık ocakları, Özel Hastanelere ilişkin mevzuata göre yatarak veya ayakta tedavi etmek amacı ile Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat almak sureti ile faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşlarca yatarak veya ayakta tedavi edilmesi,  gerekli ilaç ve tahlil giderlerinin ödenmesidir.

Geçici iş göremezlik hali, üyenin hastalık ve kaza nedeni ile uzman doktorun raporuna dayanılarak mesleki çalışmasını yapamaması halidir. Üyeye çalışamadığı sürenin 10 gün ve daha fazlası olması halinde, ilk günden başlayarak tatil günleri de dâhil her geçen gün belli bir limit ile ödeme yapılır. Bu süre 40 günü geçemez.

Hastalık yardımlarının kapsamının kime, hangi koşullarda ödeneceği, kapsamının ve kapsam dışı hallerinin nelerden ibaret olduğu, giderlerin ne şekilde ödeneceği bu konuda oluşturulan fonun kullanın konuları Yönetim Kurulunca hazırlanacak hastalık yardımları ve fonu uygulama esaslarında gösterilir.

Sandıkça, üyeye yapılacak hastalık yardımlarının limit ve yüzdeleri ile iş görmezlik yardımının günlük tutarı ve bir üye ve eşine yapılacak ödeme toplamının tutarı Yönetim Kurulunca ABAYS mali dönemi başında saptanır.

AFBAYS’a üç ay ve üzeri aidat veya üç ay ve üzeri aidat tutarı kadar faiz borcu bulunan üye veya hak sahibi, hastalık yardımlarından faydalanamaz.

 

Sürekli Malullük Yardımı:

 

MADDE 12.     Sürekli malullük durumu, üyenin tedavisi mümkün olmayan, tedavisi uzun süren ve ağır geçen veya en çok 1 yıl tedavisi süresinde şifa bulmayan hastalıklar veyahut bir sakatlık nedeni ile avukatlık mesleğini yapamaması durumudur. Bu halde, üyenin malullük durumunu saptayan resmi sağlık kurulu raporunun AFBAYS’a ulaşmasını takiben, Yönetim Kurulunca belirlenecek ek yardım ile talebi halinde üyenin kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu, hesabındaki gelir fazlası payı ve gayrimenkul payındaki hissesi üyeye ödenir.

                   Sürekli malullük yardımının kime, ne şekilde ve oranda yapılacağı Yönetim Kurulunca çıkarılacak     

uygulama yönergesinde belirlenir.

 

Ölüm Yardımı:

 

MADDE 13.     Sandık üyesinin ölmesi halinde kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hissesi ödenir.

Ayrıca her mali dönem başında yönetim kurulunun belirleyeceği ölüm yardımı miktarı ödenir.

Bu ölüm yardımları üyenin belirleyeceği kimselere, belirlememiş ise yasal mirasçılarına ödenir. Ölüm yardımının nasıl hesaplanacağı Hastalık Yardımları Fonu ve Uygulama Esasları'nda gösterilir.

 

Emeklilik Yardımı:

 

MADDE 14.     Her üye 15 tam yıl süre ile (15. maddedeki düzenleme dikkate alınmak kaydı ile) sandık üyeliğini sürdürmüş ve tüm ödentilerini eksiksiz yerine getirmiş ise bir defaya mahsus olmak üzere kendisine emekli yardımı ödenir. Bu yardım, biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hisselerinden oluşur. Yeniden üyeliğe giriş halinde 15. madde hükümleri uygulanır. Ancak gayrimenkul payı iade edilmez ve yeniden gayrimenkul payı oluşturulmaz.

 

MADDE 15.     Her ne sebeple olursa olsun, sandıktan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; giriş ödentisini ödemeleri, çıkarken aldıkları değerlerle (gayrimenkul payından emekli ikramiyesi olarak alınan paralar hariç), çıkmadan önce varsa sandığa olan borçlarını, çıkma zamanından yeniden giriş tarihine kadar geçen süre içinde ödemeleri gereken her türlü ödentileri ve süreye ait sosyal dayanışma paylarını T.C. Ziraat Bankasının bir yıl vadeli TL mevduata uygulanan faiz oranı ile birlikte sandığa ödemeleri halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ödemenin şekli yönetim kurulunca belirlenir. Üyelik istemleri kabul edilenler, mali yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten itibaren sandık üyesine bu yönetmelikle tanınan haklardan yararlanırlar.

Her ne sebeple olursa olsun sandıktan çıkan üyeler, yeniden sandık üyesi olmaları halinde en az 3 yıl sandık üyeliğinden sonra emekliliğe hak kazanırlar.15 yıllık emeklilik süresi hesabında sandık dışında kalınan süre hesaba katılmaz.

 

 

 

Tabii Afet Yardımı:

 

MADDE 16.     Deprem, sel vb. gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânı zarar görenlere, Yönetim Kurulunca, zararıyla mütenasip olarak belirlenen yardım yapılır.

 

Diğer Giderler

 

MADDE 17.     Sandığın amacı doğrultusunda yapması gereken işlemler, çalıştırması gereken elemanlar, yapacağı yatırımlar, iştirak, şirket ve kuruluşlar için gerekli kuruluş ve işletme sermayeleri, ödenecek kira bedelleri, finansal kiralama giderleri ve sandık işlemlerinin yapılıp yürütülebilmesi için gerekli diğer giderler sandığın diğer giderlerini oluşturur. Bu giderler bütçe alınarak, çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yöntemlere göre Yönetim Kurulu kararı ile sarf olunur.

 

Olağanüstü Giderler

 

MADDE 18.     Bu yönetmelikte hüküm konulmamış olan ve Yönetim Kurulunca lüzum görülen haller için yapılacak yardım ve harcamalar olağanüstü giderleri teşkil eder.

 

 

Paranın İşletilmesi

 

MADDE 19.     Sandığın Paraları;

1.         Taşınır ve taşınmaz mala,

2.         Devlet tahvili veya hazine bonolarına,

3.         Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,

4.         Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,

5.         Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,

6.         Altın ve altın yatırım hesaplarına,

7.         İşletme, şirket ve kuruluşlara, kuruluş ve işletme sermayesi olarak yıllık

sosyal dayanışma ödentisinin yarısını aşmamak üzere ayrılır ve işletilir.

 

MADDE 20.     Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

 

Sandıktan Yararlanma:

 

MADDE 21.    

a.         ÜYELER AÇISINDAN

Her üye sandığa kabul tarihini izleyen aybaşından başlayarak, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanır. Ancak üyenin, 11. maddede belirtilen yardımlardan yararlanabilmesi için kayıt olduğu tarihten başlamak kaydı ile 1 (bir) tam yılın, 12. maddede belirtilen emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için 15 (on beş) tam yılın geçmesi gereklidir. 15. madde uyarınca sandığa yeniden giriş yapan üyelere ilişkin hükümler saklıdır.

 

 

b.         ÜYE OLMAYANLAR AÇISINDAN

 

Sandığa Üye olmayan halihazırdaki veya eski  baro mensupları ile baro çalışanlarına ilişkin olarak Genel Kurul tarafından belirlenen miktar veya oranda baro aidatlarından ayrılacak meblağ ve bu amaçla yapılacak şartlı bağışlar ayrı bir fonda değerlendirilir ve bu fondaki gelirler, Hastalık, geçici iş göremezlik, Sürekli malullük nedeniyle çalışamaz hale gelme, Deprem, sel v.b. gibi doğal afetler ile şahsa kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânın zarar görmesi ve ölüm hallerinde, yapılacak yardımlarda kullanılır

 

 

 

 

 

 

Yaşların Hesabı:

 

MADDE 22.     Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı doğum tarihi esas tutulur. Nüfus cüzdanlarında yalnız doğum yılı gösterilmişse 1 Temmuz günü doğum günü sayılır.

 

Kıdem Hesabı:

 

MADDE 23.     Bu yönetmeliğin uygulanmasında kıdem, sandığa giriş tarihinden hesaplanır. Ay kesirleri tam yıl sayılır.

 

Bütçe ve Teknik Bilanço:

 

MADDE 24.     Sandığın bütçe dönemi her yılın Ağustos ayı sonudur. Yönetim Kurulu, yönetmeliğin 3. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen teknik bilançosunu 2 yılda bir hazırlar veya hazırlattırır.

              Teknik bilanço sonucu, sandığın dengesinde bir açık veya fazlalık görülmesi halinde, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile bu ve çıkarılacak diğer uygulama yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bilançonun hazırlanmasındaki yöntemle yapılır.

 

Zaman Aşımı:

 

MADDE 25.     İşbu yönetmelikte yazılı yardımlar, Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları’nda belirtilen sürede başvuru yapılmış olması kaydıyla, hak kazanıldığı tarihten başlayarak 10 yıl içinde ilgililer tarafından istenmeyecek olursa, bu sürenin bittiği tarihte zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bu miktarlar, Sandığa gelir kaydedilir.

 

Borçların Mahsubu:

 

MADDE 26.     Üyeye veya hak sahiplerine bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm ödemelerden öncelikle üyenin Sandığa olan birikmiş borçları mahsup edilir. Mahsup işlemi sırasında, öncelikle faiz borçları mahsup edilir.

Yazılı ihtara rağmen, verilen sürede borçlarını ödemeyenlerin borcu, faiziyle birlikte biriktirme fonundan mahsup edilir.

 

Sandığın Fesih ve Tasfiyesi:        

 

MADDE 27.     Sandık, kanuni nedenlerle yahut Yürütme Kurulunun görüşü alınmak sureti ile Yönetim Kurulunun istemi ile veya sandık üye tam sayısının 1/3’ünün yazılı önerileri ile Baro Genel Kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine tasfiye olunur.

                        Bu takdirde;

1.         Öncelikle Sandık üyelerine Yönetmeliğin 9. maddesi çerçevesinde hesaplanarak haklar ödenir.

2.         Sandık Yönetmeliğine göre, emeklilik, malullük ve ölüm yardımı almaya hak kazanmış olanların alacakları, hak sahiplerine ödenir.

3.         Tasfiye tarihine kadar yapılan tahsisler, verilen ödeme kararları, henüz ödenmemiş bulunan yardımlar hak sahiplerine ödenir.

4.         Sandığın varlığından borçları ve tasfiye giderleri çıktıktan sonra kalan mamelek, tasfiye karar tarihinde mevcut biriktirmelere oranlama neticesi bulunan katsayı esas alınarak üyelere ödenir. Paylaştırmadan artan meblağ olursa, Afyonkarahisar Barosu’na devredilir.

 

Sandığa Yeniden Giriş

 

MADDE 28- Her ne sebeple olursa olsun, sandıktan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; giriş ödentisini ödemeleri, çıkarken aldıkları değerlerle (gayrimenkul payından emekli ikramiyesi olarak alınan paralar hariç), çıkmadan önce varsa sandığa olan borçlarını, çıkma zamanından yeniden giriş tarihine kadar geçen süre içinde ödemeleri gereken her türlü ödentileri ve süreye ait sosyal dayanışma paylarını T.C. Ziraat Bankasının bir yıl vadeli TL mevduata uygulanan faiz oranı ile birlikte sandığa ödemeleri halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ödemenin şekli yönetim kurulunca belirlenir. Üyelik istemleri kabul edilenler, mali yükümlülüklerini tamamladıkları tarihten itibaren sandık üyesine bu yönetmelikle tanınan haklardan yararlanırlar.

                        Her ne sebeple olursa olsun sandıktan çıkan üyeler, yeniden sandık üyesi olmaları halinde en az 3 yıl sandık üyeliğinden sonra emekliliğe hak kazanırlar.15 yıllık emeklilik süresi hesabında sandık dışında kalınan süre hesaba katılmaz.

 

MADDE 29.     Mesleklerinden ihraç edilme hali hariç olmak kaydıyla, Afyonkarahisar Barosu’ndan ayrılan üyeler, üyelik vecibelerini yerine getirmek kayıt ve şartıyla, istekleri halinde Sandıktaki üyeliklerini aynı şartlarla devam ettirebilirler. Bunlar Sandık üyelerinin tüm haklarından faydalanırlar. Ancak meslekten ihraç edilmiş olanlar, AFBAYS üyeliğinden çıkarılır.

 

MADDE 30.     Yönetmelik Baro Genel Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 31.     Bu yönetmelik hükümlerini Baro Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği komisyon yürütür.