MESLEK SORUNLARI
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 2189

AFYONKARAHİSAR BAROSU MESLEK SORUNLARI VE AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve İşleyiş Kuruluş MADDE 1 – Afyonkarahisar Barosu Meslek Sorunları ve Avukat Hakları Komisyonu, Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği hükümleri uyarınca Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Amaç MADDE 2 – Hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmak, hukukun üstünlüğünü ve savunma bağımsızlığını göz önünde tutarak yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin icrası esnasında karşılaşılan hukuka aykırı uygulamaların tespiti ile giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda baro yönetim kuruluna öneriler sunmak ve baro yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. İşleyiş MADDE 3 – Komisyon Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nce baro yönetim kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur, başkan yardımcısı ve yazman üyenin belirlenmesi, komisyonun toplanma usulü, karar alması ve faaliyetleri gibi hususlar Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nin “Komisyonlar ve Kuruluş” başlıklı “Birinci Bölümünde” belirtilen usül ve esaslara göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu ‘nca görevlendirilen sorumlu üye komisyona başkanlık eder İKİNCİ BÖLÜM Kapsam Komisyonun Görev ve Yetkileri ; MADDE 4- a) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşmasına ve korunmasına, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak, b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak, c)Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı,engelleme,taciz veya haksız bir müdahale vs.ye dair sorunları tespit etmek, ivedilikle müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek,yayınlamak, d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, e)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak, f) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak, g) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak, h) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, benzer etkinlikler düzenlemek, ı) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak, i)Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak, j)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek. k)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. l)Baro’nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyon çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi; MADDE 5 – Komisyon yazman üyesi Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca gerekli yazışma ve arşivleme işlemlerini yönetim kurulu tarafından görevlendirilen baro personeli aracılığı ile gerçekleştirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler MADDE 6 –Bu yönerge, Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nun …………….. Tarih ve ……. Sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Afyonkarahisar Barosu Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

21.06.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.