MEVZUAT TAKİP
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 2036

AFYONKARAHİSAR BAROSU

MEVZUAT TAKİP KOMİSYONU

YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 Kuruluş, Amaç ve İşleyiş

Kuruluş
MADDE 1 – Afyonkarahisar Barosu Mevzuat Takip Komisyonu, Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği hükümleri uyarınca Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

 

Amaç

MADDE 2 – Baro üyesi avukatların mesleklerini icra ederken daha etkin ve yetkin olabilmeleri için, ulusal ve uluslararası mevzuat değişiklikleri ile yüksek mahkeme içtihatlarını takip etmek ve söz konusu değişiklikleri baro üyesi avukatlara duyurmak, bu hususlarda mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmak, öneriler sunmak ve baro yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmektir.

İşleyiş
MADDE 3 –
Komisyon Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nce baro yönetim kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur. Başkan yardımcısı ve yazman üyenin belirlenmesi, komisyonun toplanma usulü, karar alması ve faaliyetleri gibi hususlar Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nin “Komisyonlar ve Kuruluş” başlıklı “Birinci Bölümünde” belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulu tarafından belirlenen sorumlu üye, komisyona başkanlık eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kapsam

Komisyonun Görev ve Yetkileri ;

MADDE 4-

a) Avukatlık mesleğinin daha etkin ve yetkin icra edilebilmesi için, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerini ve güncel yargı içtihatlarını takip etmek bu değişikliklerden avukatları haberdar etmek,

b)Meslek standartlarının geliştirilmesine ve mesleğin bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak, seminer, konferans, eğitim v.s. çalışmalar yapmak,

c) Bu alanlarda süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

d) Mesleki gelişime ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, benzer etkinlikler düzenlemek,

e)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

k)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

l)Baro’nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;

MADDE 5 –  Komisyon yazman üyesi Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca gerekli yazışma ve arşivleme işlemlerini yönetim kurulu tarafından görevlendirilen baro personeli aracılığı ile gerçekleştirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

MADDE 6 –Bu yönerge, Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nun …………….. Tarih ve ……. Sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Afyonkarahisar Barosu Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

21.06.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.