KADIN VE ÇOCUK HAKLARI
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 2090

AFYONKARAHİSAR  BAROSU

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİKuruluş                    

MADDE 1 – Afyonkarahisar  Barosu'na bağlı olarak kurulan kadın  ve çocuk hakları komisyonu aşağıda düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmalarını sürdürür ve amaçlarını gerçekleştirir.


Amaç             

MADDE 2 –

A- Anayasanın 10. maddesinde yer alan "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmünden hareketle Afyonkarahisar Barosu olarak temel hak ve özgürlükleri kadınlarla erkeklerin birlikte ve eşit olarak kullanabilmeleri için yeni politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlamak.


Kadın erkek eşitliği konusunda yapılan yasal düzenlemelerin uygulamasında yaşanan sorunları saptayıp kamuoyu ile paylaşmak.


6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasa'nın uygulanmasına yönelik olarak Afyonkarahisar  Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, kişileri bu yasa kapsamında yer alan hak ve talepleri konusunda bilgilendirmek.


Evrensel hukuk temelinde adalet ve eşitlik ilkeleri ışığında kadın-erkek eşitliği konusunda , Aile içi şiddet ,kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi hususunda ,aile hukukuna ilişkin konularda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.


B-Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla Afyonkarahisar  Barosu Yönetim Kurulu'nun kabul ettiği çalışma ilkeleri doğrultusunda  araştırma ve çalışma yapmak ,seminer sempozyum eğitim gibi etkinlikler yapmak, aynı amaçlar doğrultusunda çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumu bilinçlendirmeye çalışmak.


Çocuk hakları ile ilgili olarak avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının geliştirilmesi, meslek pratiği içinde uygulanırlığının sağlanması, bu alanda gelişen hukuk yapısının takibini sağlamak için, uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak.


Komisyonun Yapılanması


Madde 3 –

Komisyon ; Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olan komisyon başkanı , koordinatör-başkan yardımcısı, yazman ve üyelerden oluşur


MADDE 4-

Başkan ;

Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonundan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.

Başkan , komisyonu münferiden her alanda temsile yetkili olup, komisyon çalışmalarına başkanlık eder. Gerekli gördüğünde toplantıların, koordinatör başkanlığında yapılmasını isteyebilir. Komisyonun tüm çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevlendirmeler yapar ve gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler.
MADDE 5-

Koordinatör-Başkan yardımcısı

Başkan Yardımcısı, komisyon çalışmalarına etkin olarak katılımcı  üyeler arasından komisyon tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde aynı yöntemle değiştirilebilir.


Görevleri;

A )Sorumlu yönetim kurulu üyesi komisyon  başkanı ile işbirliği halinde çalışmak,

B )Baro Yönetim Kurulu'nun komisyona ilişkin kararları ve çalışma ilkeleri ile yapılacak etkinlikler ve yapılacak işler konusunda , komisyon başkanının verdiği görevleri yapmak

D)Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi komisyon başkanının  katılmadığı  toplantılara başkanlık etmek,


MADDE 6-

Yazman        :

Yazman; ilgili komisyon çalışmalarına etkin olarak katılan çalışma grubu üyeleri komisyon tarafından seçilir.Gerekli görüldüğünde yazman görevindeki kişiler aynı yöntemle değiştirilebilir.


A )Yazman, güncel ve öncelikli konuları, görüşülmek üzere gündem haline getirerek başkan veya başkan yardımcısına sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar.

MADDE 7

Komisyon Üyeleri,

Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı avukatlardan ,Afyonkarahisar Barosuna komisyona katılma iradesini bildirmiş ,komisyon toplantılarında düzenli olarak katılan  üyelerdir.Üyeler  komisyon başkanının verdiği görevleri yaparlar , komisyonun bu yönerge çerçevesinde ki  amacı doğrultusunda gerekli çalışmaları yaparlar.


Komisyonun Çalışma Biçimi


Madde 8:

-Komisyon, Yönerge  amacı doğrultusunda, Afyonkarahisar Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu ile işbirliği dahilinde çalışma programı belirler. Tüm bu çalışmalarını başta TÜBAKKOM ve diğer baro kadın ve çocuk hakları Komisyonları olmak üzere ilgili kurum,kuruluş ve demokratik kitle örgütleri ve kişilerle işbirliği içinde yürütür.

Madde 9

Toplantılar;

Komisyon, komisyon başkanının  son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih ve yerde toplanır.Toplantı gününün değiştirilmesi hallerinde başkan komisyona hemen bildirir.Toplantı tutanakları, katılanlar tarafından imzalanır ,Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyudur.

MADDE -10

YÜRÜRLÜK:

Bu yönerge Afyonkarahisar  Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü  tarih ve          sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

21.06.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.