STAJ KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 3529

AFYONKARAHİSAR BAROSU

STAJ KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ

KONU

Madde 1

Bu İç Yönerge Baro’nun avukatlık staj eğitimine ilişkin görevlerinin (Av. K. m. 95/1, 4, 9; 23/2; 24/1) bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel özekliğe sahip olmak ve bu iç yönergeye göre sürekli çalışmak üzere oluşturulan Staj Komisyonu’nun çalışmalarının katılımcı, amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

AMAÇ

Madde 2

İç yönerge ile Afyonkarahisar Barosu’nda staj yapan avukat stajyerlerinin bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, stajyerlere eşit bir şekilde dağılımı, staj grupları arasında olası uygulama ve anlayış farkının giderilmesi, Staj Komisyonunca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu iç yönergede geçen tanımlarda:

AFBEM                          : Afyonkarahisar  Barosu Eğitim Merkezi’ni,

Baro                              : Afyonkarahisar Barosu’nu,

Başkan                          : Afyonkarahisar Barosu Staj Komisyonu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı       : Staj Komisyonu Başkan Yardımcısı’nı,

Eğitimci                                    : KOMİSYON tarafından Afyonkarahisar Barosu Avukatlarından ve Akademisyenlerden görevlendirilen staj gruplarına eğitim çalışması yapan avukatı ya da akademisyeni,

Stajyer Temsilcisi         : Staj grubunca seçilecek, yönetimle grup arasında iletişimi sağlamakla görevli Yönergelerce ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak bir ile üç arasındaki stajyer avukatı,

Komisyon         : Afyonkarahisar Barosu Staj Komisyonu’nu

Yazman             : Afyonkarahisar Barosu Staj Komisyonu Yazmanı’nı,

Yönetim                        : Afyonkarahisar Barosu Yönetim Komisyonu’nu,

Yönerge                        :Afyonkarahisar Barosu Staj Komisyonu İç Yönergesini  tanımlamaktadır.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 4

Yönetimce, iki yıl süre ile görevlendirilen TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip avukatlardan oluşan komisyon, aynı zamanda komisyon  üyesi olan yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. Komisyon başkanı, Yönetim Kurulu üyesidir. İlk toplantıda, Komisyona, başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Komisyona, başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı başkanlık eder.

Komisyonda görev alacak stajyer temsilcisi her yıl eğitim yılı başında, Staj Komisyonu tarafından belirlenecek tarihte, Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı stajyerler arasından gizli oyla, 3 asil ve üç yedek olmak üzere seçilir. En fazla oy alan stajyer temsilcisi stajyer temsilcilerinin başkanıdır. Seçim, Staj Komisyonunun gözetiminde yapılır.  Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcinin yerine en fazla oy almış olan yedek  üye göreve çağrılır.

Stajyer temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişkiyi ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler Komisyonuyla birlikte düzenlemek, satjyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda Staj Komisyonuna öneri götürmekle ödevlidirler.

 Komisyon üyesi avukatların görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten avukat yeniden görev alabilir.

Madde 5

Komisyon,  yeni dönem eğitim programını oluşturuncaya dek, her hafta belli gün ve saatte toplanır. Bu aşamadan sonraki toplantı günleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Önemli bir nedenin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gündemle Komisyonu toplantıya çağırabilir. Komisyon adli ara verme dışında ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Komisyon, uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcilerini  ve ilgilileri de çağırılabilir.

Madde 6

Komisyonu üyeleri, Komisyonu toplantılarına katılmak ve Komisyonca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Komisyon üyelerinin, Komisyonca  kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın üç kez:

a.      Staj Komisyonu toplantılarına katılmaması,

b.      Eğitim programında yer alan grup çalışmalarına katılmaması,

c.       Staj görüşmelerine katılmaması,

d.      Staj Komisyonunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,

Halinde, Komisyon, Komisyon üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

Madde 7

Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem toplantı gününde en az bir gün önce Komisyon üyelerine güncel yöntemlerle iletilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanılır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantılarında alınan kararlar karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

Madde 8

Komisyon yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar. Yönergede  belirtilen eğitim ve grup çalışmalarına katılamayacak üyeler  mazeretlerini en geç bir gün önceden başkana veya görevlendireceği yetkiliye bildirmekle zorunludur. Bu üyenin yerine görev yapacak üye, başkan veya görevlendireceği üye tarafından belirlenir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 9

Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken ders araç gereçleri, diğer taşınır ve taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kuruluna  önermek;

Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna önermek;

Staj Bitim Belgesi verilmesi yada stajın uzatılması konularında  Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

Stajyerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek, çözüm üretmek,

Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, dalların bölüm başkanlarını ve bölüm başkanlarıyla birlikte öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

Avukat adaylarının katılımlarını ve çalışmalarını izlemek;

Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek;

Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

Eğitim ve danışma Komisyonunun kararlarını yürütmek;

Eğitimin programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak; eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak; yönetimin öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek;

Eğitimin kalitesini artırmak ve çeşitli görüş alışverişinde bulunmak maksadıyla Komisyonun gerek gördüğü takdirde Komisyon kararı, yönetimin onayı ile akademisyenlerden bir danışma Komisyonu oluşturmak.

STAJ

Madde 10

Staj bir yıldır ilk altı ay mahkemelerde kalan altı aylık kısmı avukat yanında yapılır. Staj yeri bu bir yıllık staj süresi içerisinde Staj Komisyonunca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması zorunludur. Staj Komisyonunca düzenlenen eğitim çalışmaları AFBEM Afyonkarahisar Barosu eğitim merkezinde yapılır. Staj eğitimine katılacak stajyerlerin sayısı eğitim programı baronun olanakları ve fiziki koşulları dikkate alınarak her eğitim dönemi için komisyonun önerisi doğrultusunda yönetim tarafından belirlenir.

STAJ EĞİTİMİ

Madde 11

Staj işleri ve stajyer eğitimi bu yönergeye göre oluşturulan Staj Eğitim Merkezi tarafından yürütülür.

GÖREV 

MADDE 12

Staj Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

a-      Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmasını sağlamak

b-      Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak

c-      Stajyerler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmek

d-      Stajyer– Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesini konusunda yardımcı olmak,

e-      Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının SEM dosyasında toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak

f-       Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek

g-      Bireysel çalışma raporlarının ( tezlerinin ) incelenmesini ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek

h-      Stajyerle yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek

i-        Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek

j-        Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek

k-      Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek

l-        Altı ayda bir SEM e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

Madde 13

Eğitim dönemi 40 hafta olup 1 Eylül’de başlar ve ertesi yıl 30 Temmuz’da sona erer.

Yönetim Kurulu şartlara ve imkânlara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir

TEMEL EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ

Madde 14

Eğitim konuları ve süreleri TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22. ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda Komisyonca her yıl Temmuz ayında belirlenerek yıllık program hazırlanır.

“Yönetim Kurulu şartlara ve imkânlara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.”

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU ( TEZ  )

Madde 15

Stajın başlangıcını takip eden ilk 60 gün içinde Komisyonca veya Komisyonun yetki vermesi halinde başkanca belirlenecek konu doğrultusunda her stajyer bireysel çalışma yapmakla yükümlüdür. Bireysel çalışma raporu, komisyonca belirlenecek süre içerisinde bir raporla kurula sunulur. Raporun bir örneği stajyerce tutulan staj dosyasına takılır.

MAHKEME VE ADALET DAİRESİNDE ÇALIŞMA

Madde 16

Stajın ilk altı ayı adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj TBB Avukatlık staj yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

BÜRO ÇALIŞMA

Madde 17

Stajyer stajının ilk altı ayında en az beş yıl meslek deneğimi olan ve Avukatlık kanunun 15. ve TBB avukatlık staj yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder. Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte TBB Avukatlık staj 16. ve17. maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Komisyonca saklanan ilkeler eğitim programı ve stajyerin staj sonu ölçmesinde hazır bulunması gerektiği bildirilir.

Stajyer avukat yanındaki, stajı süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, duruşmalara avukatla birlikte girmek, avukat tarafından verilen mesleki işleri yapmak, dava evrakını hazırlayıp düzenlemek zorundadır. Stajyer büroda dosyaları inceler, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinir, görgüsünü artırır.

Stajyer staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

AVUKAT YANINDA STAJ

Madde 18

Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro”ya iletmekte geciken birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönerge hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı ve ya benzer davranışların sürmesi halinde Av.Kan. 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda söz konusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir. Ayrıca, söz konusu avukatlar hakkında, TBB Meslek Kuralları 33. Maddesi ve TBB Staj Yönetmeliği 17/ son maddesi doğrultusunda, Baro Yönetim Komisyonu şikayet üzerine yada kendiliğinden disiplin soruşturması başlatılabilir.

Baro Başkanı, Baro Yönetim Komisyonu üyeleri ve Staj Komisyonu üyeleri, adayın staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilir.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Madde 19

Duyurulan eğitim programında yer almasa bile komisyonca yapılacak duyuru üzerine; boraca veya komisyonca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel mesleki ve sosyal içerikle etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

STAJ DOSYASI

Madde 20

Stajyer staj süresinde yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. Dosyayı komisyonca verilen görevlere ilişkin kayıtlar eğitim etkinliklerine ait soru ve yanıtları seminer, soru ve yanıtları, bireysel çalışma raporu ve diğer çalışmalar tarih sırasında bulunur.

Staj Komisyonu önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurmak ve Komisyona sunmakla yükümlüdür. Dosya komisyonca  belirlenen sıraya göre belirlenir.

STAJYERİN DEVAMI

Madde 21

Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri grup danışmanlarınca veya komisyonca görev verilmesi halinde staj Komisyonu sekreterliğince tutulur. Stajyer 11. maddedeki eğitim çalışmalarının %85 ne katılmak zorundadır. %15 üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir.

Ayrıca stajyerin 16. maddesinde belirtilen çalışmalardan katılmadığı her biri için stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Stajyer uzatılan süre içindeki her türlü eğitim çalışmasına katılmakla yükümlüdür.

STAJYER İLE İLİŞKİLER

STAJYERİN İZLENMESİ

Madde 22

Komisyon; stajyeri stajı süresince inceler. Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması stajı süresince avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; yasa, meslek kuralları, baroca alınan kararlara ve komisyon kararlarına aykırı davranması verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için komisyonda görüşme açılır. Komisyon  stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin adının staj listesinden silinmesi için yönetime öneride bulunabilir.

STAJYER İLE GÖRÜŞME

Madde 23

Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımın değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

Komisyon, belirleyeceği bir takvim dahilinde, stajyerle staj bitimine on beş gün kala bir görüşme yapar. Görüşme üç komisyon üyesinden oluşan alt komisyon veya komisyonlar  gözetiminde yapılır. Komisyonda görev yapacakların listesine göre önceden belirlenir. Komisyona, listede belirlenen üye başkanlık eder. Üyenin mazeretli olması halinde en kıdemli üye başkanlık eder. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde, görüşme Komisyonu başkanının oyu, iki oy sayılır.

GÖRÜŞME İLKELERİ

Madde 24

Görüşme sırasında öncelikle kimlik saptaması yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa, Yönetmelik ve Yönerge gereği olması gerekli bilgi, belge ve çalışma örnekleri ve danışman raporu, altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu tamam ise görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve stajyere bildirilir.

GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Madde 25

Görüşmede öncelikle stajyerin Baro’ca tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı, bireysel çalışmalar incelenir.

Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu ve danışmanın raporu okunur. Komisyonca  ve Baro’ca verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır.

            Görüşme üç aşamalı olarak yapılır:

a.      Stajyere, bir hukuki sorun verilerek, sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırması istenir.

b.      Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir soru sorulur.

c.       Stajyerden bireysel çalışma raporunun sunumunu yapması istenilir. Gerektiğinde bu raporla ilgili sorular sorulur. Değerlendirmede, raporun içeriği, anlatım ve yazılı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur.

DEĞERLENDİRME

Madde 26

Stajyer hakkında değerlendirme, görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır.

Görüşmede, stajın bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı yaptığı çalışmaları somut olayı nitelendirmesi hukuk diline çevrilmesi olayı tanımlaması çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu hukuk kurallarına ve meslek eğitimini somut olaylara uygulaması bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı meslek kurallarının 4. 20. 25. ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadığı TBB avukatlık staj yönetmeliğinin 28. ve 29. maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır.

Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde danışmanın yazılı veya sözlü olumsuz bir görüşü de yoksa “staj bitim belgesi” verilebilir. Yolunda görüş içeren tutanak düzenleyerek ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanır.

Stajyerin staj süresindeki davranışları eğitime katılma durumu görev sorumluluk anlayışı ve görüşmedeki yetersizliği gibi konularda alt komisyonda olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Komisyonun ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanır.

KOMİSYON RAPORU

Madde 27

Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimi başarılı içinde tamamladığı yorumunda görüş içermesi halinde dosya yönetime sunulur. Alt Komisyonca  düzenlenen rapor komisyon raporu yerine geçer.

Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde komisyonca  yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren komisyon  görüşü staj raporu olarak yönetime sunulur.

STAJIN UZATILMASI HALİNDE STAJIN YAPILIŞI

Madde 28

Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde bu karar en kısa sürede stajyeri ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde komisyon üyesi  ve yanında staj yapan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyerin yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için yönetmeliğin 18. 22. 23. ve 24. maddeleri aynen uygulanır.

STAJ FORMLARI

Madde 29

Staj başlangıcında doldurulan matbu formlar ile diğer belgeler birlkte SEM e teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

YEMİN TÖRENİ

Madde 30

Türkiye Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören hazırlanır.

YÖNERGELER VE BENZERİ DÜZENLEMELER

Madde 31

Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere bu iç yönergenin  uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla komisyonca  hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler yönetim Kurulunun  kararı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 32

İş bu yönerge yükümleri AFYONKARAHİSAR Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 33

28 maddeden oluşan bu iç yönerge Afyonkarahisar Barosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

27.05.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.