GENÇ AVUKATLAR
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 3135

AFYONKARAHİSAR BAROSU

GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1 – Afyonkarahisar  Barosu  Genç Avukatlar Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu yönerge Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı 5 yıla kadar kıdemi olan ve 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile avukatlık stajını yapan stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Afyonkarahisar  Barosu Genç  Avukatlar Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile komisyonun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge Afyonkarahisar  Barosu Genel Kurulu’nun 18.10.2014 tarihli kararına istinaden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca verilen Afyonkarahisar  Barosu Yönetim Kurulu’nun 24/12/2014 tarihli ve 2014/57-2 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

KOMİSYONUN AMACI

Madde 4 – Afyonkarahisar  Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal – kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması.

ÜYELER

Madde 5 – Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve 30 yaşını doldurmamış avukatlar,  stajyer avukatlar  ile  avukatlık stajını bitirip Afyonkarahisar  Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları, komisyon başkanlığını yürütecek baro yönetim kurulu üyesi ve baro başkanı komisyonun doğal üyeleridirler.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 6 –

a)                  Komisyonun amacına yönelik olarak gerekli çalışmaları yapar, planlar, yıllık çalışma programını ve tahmini bütçesini ilk toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yönetim kuruluna sunar. Komisyonun hazırladığı yıllık çalışma programı ve benzeri düzenlemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Komisyon programında yer alan faaliyetlerini ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirir, yıllık çalışmalarına ilişkin yazılı raporunu eylül ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunar.

b)                 Komisyon üyeleri ilk toplantıya Baro Başkanı tarafından çağrılır. Bu toplantıda yönetim kurulu üyesi bir başkan ile birlikte çalışacak olan başkan yardımcısı – temsilci,  yazman üye, yürütme kurulu üyeleri seçimi yapılır.

c)                  Öneriler Baro Yönetim Kuruluna sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığı ile iletilir.

d)                 Komisyon başkan veya üyeleri Baro Başkanlığının bilgisi veya yazılı görevlendirmesi halinde Afyonkarahisar Barosu adına komisyonu ilgilendiren her türlü etkinlik ve toplantılara katılabilir.

 

GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU ORGANLARI

Madde 7-

 1.Komisyon Başkanı; Baro Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komisyona başkanlık ederek toplantı gündemini tespit eder, olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, toplantılara başkanlık eder. Komisyonu temsil eder.  Baro yönetim kurulu ile irtibatı sağlar.

2. Komisyon Yürütme kurulu; üyeleri yönetim kurulunun uygun gördüğü yöntemle yapılan duyuru sonucu başvuran doğal üye avukat ve stajyer avukatlar arasından kasım ayının son haftasında ve iki yıl süre ile görev yapmak üzere görevlendirilir. Üyelerin altısı avukat kalan ikisi stajer avukatlar arasından seçilir. Görev sırası sona eren yürütme kurulu üyeleri yönetim kurulunca yenilik doğurucu bir kararın alınmasına kadar, nihayet 1 Ocak gününe kadar görevine devam eder. Çalışmalar için gerek duyulması halinde sürekli ya da geçici olarak Afyonkarahisar Barosu üyelerinden veya üye olmayan kişilerden yeteri sayıda danışman üye sıfatı ile üye kabul edilebilir. Danışman üyeler görüş bildirebilirler, ancak kararlara katılamazlar. Sürekli ya da geçici olarak danışman üyenin toplantıya katılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.       

3.Komisyon Temsilcisi- Başkan yardımcısı; Yürütme kurulu tarafında doğal üyeler arasından seçilir.   Komisyon Başkanının verdiği görevler ile amaca uygun olarak başkanın yokluğunda toplantılara başkanlık etmek ve yürütme kurulunun aldığı kararları takip etmekle ve doğal üyelerin koordinasyonu ile görevlidir.

4. Komisyon Yazmanı; Avukatlar arasından seçilir. Üyelerin toplantıya çağrılması gündeme göre gerekli dosyaların ve dokümanların hazırlanmasını sağlar, evrak kayıt ve karar defterini tutar, baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlar.

5. Komisyon üyeleri olağan ve olağanüstü toplantılara katılır, kurulun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur. Alınan kararlara uyar, acil durumlarda görevlendirme olmaksızın kurul başkanının vereceği görevleri yerine getirir.

 TOPLANTI USULLERİ:

Madde 8- Komisyon toplantıları baro yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yapılır.

1. Olağan Toplantı: Ayda bir kez ayın son haftası Yürütme Kurulunun daveti üzerine Yönergeye uygun olarak komisyon gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak, gündemindeki maddeleri görüşmek, üzere toplanır.

2. Olağanüstü Toplantı: Komisyon başkanının en az bir gün öncesinden yaptığı çağrı üzerine yapılır. Bu çağrıda toplantı gündemi bildirilir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 9- Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşit olması durumunda yeniden oylamaya sunar. Yine eşitlik varsa toplantı başkanının oyu iki oy olarak sayılır. Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler aykırılık kaydını toplantı tutanağının sonuna yazdırabilirler.

YÜRÜTME KURULU.

Madde 10- Genç Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve sekiz üyeden oluşur.

Madde 11- Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi

Afyonkarahisar  Barosu Genç Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.

Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 12- Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 13 – Yürütme Kurulu Görevleri

a) Genç Avukatlar Komisyonu doğal üyeleri ile yılda bir kez toplantı yapmak; ayrıca sunulacak projeleri hazırlamak,

b)Gerekli görülen periyotla ve yönergede belirlenen amaçla toplantı yapmak,

c) Genç Avukatlar Komisyonu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

d) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

e) Her çalışma dönemi sonunda rapor hazırlayıp yayınlamak,

f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

g) Genç Avukatlar Komisyonunda alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için temsilcileri aracılığı ile  Baro yönetim kuruluna iletmek

 

SON HÜKÜMLER

Madde 14 – Giderlerin karşılanması

Genç Avukatlar Komisyonu çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro yönetimince görüşülerek karşılanır.

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin belirleyeceği esaslar uygulanır.

Madde 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Afyonkarahisar Barosu İç Yönetmeliği uygulanır.

Madde 16 – Bu yönerge hükümleri, Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

17.07.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.