GENÇ OFİSLER
Tarih: 15.01.2022| Okunma Sayısı: 2260

 

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofisler projesinin çalışma esas ve usullerinin, Kanun,

ilgili mevzuat ve hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2- İşbu Yönerge, Avukatlık Kanunu, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine ve Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulunun 21/06 /2021 tarihli kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Tanım

MADDE 3- Genç Ofisler Projesi; Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olan, yemin tarihinden itibaren meslekte 5 yılını doldurmamış meslektaşların (bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır.) yararlanabileceği, Afyonkarahisar Barosu tarafından temin edilen Baro Hizmet Binasındaki alanıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanım Esasları

Kullanım Şartları

 

MADDE 4- Genç Ofis Projesi'ne başvuruda bulunmak isteyen kullanıcı;

 a.) Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olmak,

 b.) Meslekte 5 yılını doldurmamış olmak

 c.) Başvuru tarihinden önce genç ofisler hizmetinden faydalanmamış olmak

 

Başvuru Şekli ve Başvuru Tarihleri

 

MADDE 5- Genç Ofis'e başvuru yapmak isteyen ve tanımdaki şartları taşıyan kullanıcılar

yönergeyürürlülük tarihinden itibaren, Afyonkarahisar Barosu internet sitesinde duyurulacak e posta adresine başvurularını göndereceklerdir. Başvuru süresi 1 aydır. Herhangi bir nedenle

kontenjan boşaldığında bu duruma ilişkin duyuru Baro internet sitesinde derhal yapılır,

başvuru şartlarını halen taşıyor olmak kaydıyla başvuru sırasına göre kullanıcı boşalan ofise

yerleştirilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

MADDE 6- Başvurular e posta gönderme sırası ile Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun göstereceği bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Duyurulacak e posta adresi dışında yapılan sözlü ve yazıl başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sonucu en geç 1 hafta içerisinde başvuruda kullanılan e posta adresine gönderilecektir.

 

Kullanım Esasları

 

MADDE 7-

(1) Usulüne uygun başvuru yapan kullanıcılar, sırası ile kullanım hakkına sahip

olup, Afyonkarahisar Barosu ile bu yönerge hükümlerini kabul ettiğine dair sözleşme imzalayacaktır.

(2) Sözleşmeyi imzalayan kullanıcının Genç Ofis'in sağlamış olduğu toplantı

salonunu, bireysel kullanıma ait masa, ofis araçgereçlerini (yazıcı, faks vb. yönergede belirtilen araç gereçler) kullanma hakkı mevcuttur.

Ayrıca yönerge kapsamında hareket edilecek olan süreçte kullanıcılarresmi çalışma adresi olarak Genç Ofis'in bulunduğu adresi gösterecektir.

(3) Kullanıcılar, sözleşme tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 09:00-18:00 arasında

 ofis ve toplantı salon kullanım hakkına sahip olur. Hafta sonu toplantı salonu ve ofis kullanımı olmayacaktır. Ana giriş kapısı anahtarı yalnızca personelde bulunacak olup kullanıcılara ana giriş kapısı anahtarı verilmeyecektir.

(4) Şayet başvuru sayısı tam kapasite sayısından çok olursa, gerektiğinde süreler Yönetim Kurulunca veya göstereceği komisyonca değiştirilmek üzere  saat 08:30-18:30 saatleri arasında aylık 30 saat ofis kullanımı hakkına; aylık 15 saat toplantı salonu kullanımı hakkına sahip olacaklardır.

(5) Yukarıdaki 4. Fıkra hükmüne göre kullanım olacaksa kullanıcılar, ofiste çalışacakları ve toplantı yapacakları saatleri, önceden telefonla randevu almak suretiyle belirleyecek olup, işbu saatlere uygun şekilde ofis ve toplantı salonlarını kullanmak zorundadır.

 (6) Genç Ofisi kullanan avukatların e-tebligat (UETS) adresi kullanması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genç Ofis Yönetimi

 

MADDE 8- Genç Ofis'in yönetimi, Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya göstereceği komisyon tarafından yapılmaktadır..

 

Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulunun Göstereceği Komisyonun Sorumlulukları:

MADDE 9-

a. ) Kullanıcılar yönerge dışı ve cezai müeyyide gerektirecek fiillerinin tutanak altına alınıp,

personel tarafından iletilmesi durumunda, değerlendirme yapılarak gereğinin yapılması

üzerine Afyonkarahisar Barosu'na sunmak

b.) İşbu yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde yürütme kurulunda karar almak ve kararı Afyonkarahisar Barosu Yönetim kuruluna sunmak

c.) Ayda 1 toplantı gündemlerine Genç Ofis projesini alarak, yaşanan sorunlara çözümler

yaratmak ve uygulamak

d.) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

e.) Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu'na sunmak üzere 6 ayda bir dönem raporu hazırlamak

 

MADDE 10- Genç Ofis Projesinin yürütülmesi amacıyla Afyonkarahisar Barosu tarafından bir personel görevlendirecektir.

Personelin  Görevleri :

MADDE 11- Personelin çalışma saatleri arasında;

a.) Kullanıcılar tarafından talep edilen randevu saatlerini düzenlemek

b.) Ofisin ve toplantı odalarının düzenini ve etkin kullanımını sağlamak

c.) Kullanıcılar yönerge dışı ve cezai müeyyide gerektirecek fiillerini;

Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmiş kişiye bildirmek

d.) Kullanıcılara gelen faksları alarak ilgilisine iletmek gibi görevleri bulunmaktadır. Diğer

hususlar Afyonkarahisar Barosu ile personel arasında görev emri düzenlenecektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret ve Gelirlerin Kullanımı

Ücret:

MADDE 12- Kullanıcı, Genç Ofis kullanım bedeli olarak, her ayın 1-5'i arasında olmak toplu halde kullanılacak genç ofisler için  200 TL’yi, müstakil genç ofisler için 400,00TL  Afyonkarahisar Barosu hesap numarasına ödeyecektir. Kullanıcının ödediği bedel içerisinde elektrik, su, internet dahil olup, kullanıcıdan başkaca bir ücret talep edilmeyecektir. Aylık Kullanım bedeli Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir.

 

Gelirlerin Kullanımı:

MADDE 13- Kullanıcılardan toplanan gelirler Afyonkarahisar Barosu'na ait olup, Afyonkarahisar Barosu  tarafından elektrik, su, internet, kırtasiye,kira, çalışan ücretleri ve sair giderler bu gelirlerden karşılanacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai Müeyyideler

Cezai Müeyyideler

 

MADDE 14- (1) Kullanıcının kullanımına açılan tüm ofis ve içerisindeki malzemelere zarar

verilmesi durumunda zarar veren, zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Tazmin, aynen iade,

onarım yahut Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından belirlenecek bedelin ödenmesi ile yapılır.

 (2) 7.Madde 4.Fıkrasındraki esaslara göre kullanım olması durumunda, kullanıcının kullanım süresini aşması halinde her yarım saat için toplantı odası kullanımında 40,00 TL; masa kullanımında 20,00 TL ödeme yapılacaktır.

Kullanım süresinin 1 ay içerisinde 3 kez aşılması durumunda kullanıcının 1 haftalık kullanım

hakkı iptal edilecektir. Kullanım süresinin 6 ay içerisinde 6 kez aşılması durumunda sözleşme

Afyonkarahisar Barosu tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir.

 (3) Kullanıcının kullanım için belirlenen bedeli ayın 5. gününden sonra ödemesi

durumunda ihtar edilecek, kullanım bedelinin ay sonuna kadar ödenmemesi durumunda, kullanıcının bir sonraki ay sahip olduğu kullanım hakkı engellenecektir. Kullanıcı belirlenen kullanım bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde sözleşme Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşmenin sona ermesi ve feshi

Sözleşmenin Sona Ermesi:

 

MADDE 15- Sözleşme süresi 1 yıl olup, 1 yılın sonunda herhangi bir bildirime gerek

olmaksızın sözleşme kendiliğinden ve yenilenmemek üzere sona erer.

Sözleşmenin Feshi:

MADDE 16:

(1) 7.madde 4. Fıkrada belirlenen koşullarda kullanım halinde  kullanım süresinin 6 ay içerisinde 6 kez aşılması durumunda Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir

 (2) Kullanıcı belirlenen kullanım bedelini 2 ay üst üste ödemediği takdirde

sözleşme Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak

feshedilecektir.

 (3) Kullanıcının hukuka, ahlaka ve avukatlık mesleğine aykırı davranışta

bulunması durumunda sözleşme Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir.

 (4) Kullanıcının ofis düzenini bozan davranışlarının bulunması durumunda

sözleşme Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından haklı sebeple derhal ve yazılı olarak feshedilecektir.

 (5) Kullanıcı, fesih tarihinden en az 1 ay önce herhangi bir sebebe dayanmaksızın

yazılı olarak fesih hakkına sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) İşbu yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu veya Göstereceği Komisyon tarafından verilecek

karar doğrultusunda hareket edilir.

Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) İşbu yönerge, Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur ve Afyonkarahisar Barosu sitesinde ilan edilir ve site ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

20.04.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.