ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ
Tarih: 12.01.2024| Okunma Sayısı: 467

 

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

KURULUŞ:

MADDE 1-  Engelli Hakları komisyonu, Afyonkarahisar Barosu Başkanlığına bağlı olarak ve yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

AMAÇ:

MADDE 2- Birleşmiş Milletler Engelli hakları Sözleşmesi ve Engelliler hakkında Kanun başta olmak üzere, Anayasa ve tüm mevzuatta düzenlenen engelli haklarının tanıtılması, korunması, yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak;

 temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan  mevzuat hükümlerinin evrensel hukuka uygun olarak düzenlenmesi için görüş ve öneride bulunmak;

uygulama aksaklıkları nedeniyle hak ihlallerinin oluşmaması için engellilere hizmet veren kamu kurumları başta olmak üzere tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlamaktır.

TEŞKİLAT:

MADDE 3- Afyonkarahisar Barosu’na bağlı gönüllü avukat  ve stajyerlerden oluşan komisyon, yönetim kurulu üyesi başkan, üyeler arasından seçilecek başkan yardımcısı, sekreter ve üyelerden oluşur. Komisyona gönüllü her avukat ve stajyer üye olabilir, istediği zaman üyelikten ayrılabilir Komisyonda yer alan üyeler,  başkan yardımcısı ve sekreter seçer.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 4- Engelli Hakları komisyonu ayda bir toplanır. Komisyon başkanı veya yardımcısı toplantıya başkanlık eder. Toplantı kararları oy çokluğu ile alınır. Kararlar komisyon sekreteri tarafından tutanağa geçirilir. Komisyonun görev süresi baro yönetim kurulunun görev süresi kadardır.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ:.

MADDE 5- Engelli Hakları Komisyonu aşağıdaki görevleri yürütür:

  1. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Engelliler Hakkında Kanun ve diğer mevzuatta düzenlenen engelli haklarının eğitim, seminer ve konferans gibi etkinliklerle tanıtılmasını sağlayarak bu konuda farkındalık oluşturmak,
  2. Bu amaçla kitapçık, broşür gibi materyaller hazırlamak,
  3. Mevzuattaki düzenlemelerin uygulanmasında ortaya çıkacak aksaklıklarla ilgili engelli ve engelli yakınlarına hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak aksaklıkların giderilmesine katkıda bulunmak,
  4. Engelli mevzuatındaki düzenleme eksiklik ve değişiklikleri hususunda görüş bildirmek ve öneride bulunmak,
  5. Engelli hakları konusunda kendini geliştirmek isteyen avukatlara meslek içi eğitimler düzenlemek,
  6. Komisyona başvuran engelli ve engelli yakınlarına danışmanlık hizmeti vermek,
  7. Bu amaçla gerektiğinde Engelli Hakları komisyonu nöbet listesi oluşturmak,
  8. Engellilere yönelik hak ihlallerinde taraf olmak.

KOMİSYONUN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 6- Komisyonun gelirleri Adli yardım ödeneği ve yapılacak  bağışlardan oluşur. Bu gelirler, komisyonun engelli ve engelli yakınlarına vereceği danışmanlık hizmetleri, engelli haklarının tanıtılması, yaygınlaştırılması için yapılacak faaliyetler için kullanılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 7- Bu yönerge Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 8- Bu yönergenin hükümlerini Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı yürütür.

21.06.2024
AV. TURGAY ŞAHİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.