ADLİ YARDIM

AFYONKARAHISAR BAROSU ADLİ YARDIM HİZMETLERİNİN DÜZENLEMESİNE DAİR YÖNERGE

 

AMAÇ

MADDE 1-

Bu yönergenin amacı, Afyonkarahisar Barosu’nca, Avukatlık Kanunu 176. Maddesi gereği, görevlendirilen avukatlar arasında, adil dağılımın sağlanması, yargılamaların; yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına saygıya dayalı ve adaletli olarak gerçekleşmesinin sağlanmasına yönelik, çalışma ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ve ortak uygulamayı sağlamaktır.

KAPSAM:

Madde 2-

Bu yönerge;  Afyonkarahisar Barosu Adli Yardım uygulamasında, vekil olarak görevlendirilecek avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitim seminerlerinin yöntem ve esaslarını kapsamaktadır.

ADLİ YARDIM KOMİSYONU:

Madde 3-

Adli Yardım Komisyonu, adli yardım uygulamalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile Adli Yardım Nöbet Listelerinde görev alan 2 üye olmak üzere toplam 3 üyeden oluşur. Baro Yönetim Kurulu; bu sayıyı, Adli Yradım uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir.

Adli Yardım Komisyonu, Baronun, çalışma komisyonlarına ilişkin düzenlemeleri gereğince oluşturulur ve bu düzenlemelere göre, görevlerini yerine getirir, yeni bir kurul oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

Yeni oluşturulan Adli Yardım Komisyonu, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından en geç 15 gün içinde ilk toplantıya çağrılır.

Adli Yardım Komisyonu, 15 günde bir toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

ADLİ YARDIM KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 4-

Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır;

a-Baro yönetim kuruluna, kurulun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek,

b-Adli yardım taleplerinin incelenmesi, değerlendirmesi, talebin kabulü ya da reddi hakkında bir karara varılmasını sağlamak,

c- Talebin kabulü halinde oluşturulan gönüllü avukat listeleri uyarınca, eşit olarak dağılımını sağlamak ,

ç- Yasal düzenlemelere aykırı davranışta bulunan, sistemi aksatan vekiller hakkında işlem yapmak ve Baro Yönetim Kurulu’na derhal bilgi vermek,

d- Adli Yardım Komisyonun, adli yardım faaliyetlerinin, aksamadan ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

e- Baro Yönetim Kurulu ile yargılamanın tüm birimleri arasında bilgi alışverişlerini sağlamak, uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek için önerilerde bulunmak ve komisyonun kendi kararlarına uygun uygulama birliğini sağlamak,

f- Görevlendirilmek isteyen avukatların listesini hazırlamak, listeye girmek ve listeden çıkmak isteyen avukatlar hakkında karar vermek ,

g- Adli Yardım uygulaması ile ilgili: şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer, ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve karara bağlamak,

ğ– Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların katılımcı, yer ve zamanını belirlemek, yönetmek ve organizasyonları sağlamak,

ı- Baro Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek,

Komisyon; vekil listelerini, listelerde yer alan avukatlar arasında adil dağılım ve görevlendirme esaslarını, Baro Yönetim Kurulunun belirlediği yöntem aracılığı ile yerine getirir.

ADLİ YARDIM GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 4-A  

Adli yardım Bürosunca Avukat görevlendirmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur:

a-      Adli Yardım gönüllü avukat listeleri ve görevlendirmeler BARONET sistemi üzerinden yapılır.

b-      Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c-      Zaruret  halinde Baro Başkanı veya Komisyonu Başkanı tarafından da “derhal” ve durumun özelliklerine göre liste dışı dahi gerekli görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal Adli Yardım  Komisyonuna bildirilir. Bu durumda görevlendirilen avukata görev puanı eklenir

d- Görevlendirme dağılımında ise şu esaslar dikkate alınır.

e- Adli yardım listelerinde görevlendirilen avukatlardan meslekteki kıdemi görevlendirme tarihi itibariyle 2 yılı aşmamış olan meslektaşlara tarife ile ödenmesi gereken ücretin 2 katı oranında, görevlendirme tarihi itibariyle 2 yıldan kıdemli olan meslektaşlara tarife ile ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı oranında ücret ödenir. ( Afyon İdare Mahkemesi'nin 2019/780 E- 2020/72 e sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

f- Ruhsat tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde müstakil büro açarak vergi kaydını başlatan ve 30 yaşını aşmamış avukatlara görev puanı eklenmeksizin bir görevlendirme yapılır bu görevlendirme sonrasında ilgili avukat (c-c) fıkrası uyarınca listeye dahil edilir.

      aa - Nöbet Listeleri ilçelerin coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur.

bb -  Listeler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan görevlendirmelerde ödenecek ücrete göre her 1 TL için 1 puan verilir. İşlenecek puan; avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince ödenmesi gereken brüt ücrete göre belirlenir.

cc- Adli Yardım Görev listesine sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar. Ortalama puan, o ana kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet listesine kayıtlı avukat sayısına bölünmesi ile oluşur.

 

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 5-

Adli Yardım sisteminde yer alan avukatlar, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici nitelikte olan eğitim seminerlerine katılabilir. Baro Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Adli Yardım Komisyonu gerekli gördüğü konularda sertifika programları düzenleyebilir.

Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması, Baro Yönetim Kurulunun vereceği yetki ile Adli Yardım Komisyonunca yapılır.

Sertifika programlı seminerlere katılmak zorunludur. Sertifika programlı seminerler, yılda en az iki kez yapılır. Stajyer avukatlar stajının son 6 aylık evresinde başvuruda bulunabilirler. Seminer sonunda, seminere katılan avukatlara sertifika verilir. Adli Yardım nöbet listeleri, Baro Yönetim Kurulunca ya da Baro Yönetim Kurulunun verdiği yetki üzerine Adli Yardım Komisyonunca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

Sertifikaların geçerlilik sürelerini Adli Yardım Komisyonun teklifi üzerine, Baro Yönetim Kurulu takdir ve tayin eder.

Gerek görüldüğü takdirde, eksikliklerin tamamlanması ve yeni uygulamaların yerleştirilmesi amacıyla düzenlenecek zorunlu seminerlere katılmayan, daha önceden sertifika almış ve sertfika süreleri dolmamış olan avukatlar, Baro Yönetim Kurulu kararı ile Adli Yardım Nöbet Listesinden silinebilir, bu nedenle Adli Yardım Nöbet Listesinden silinen avukata yeni sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder.

Adli Yardım Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Afyonkarahisar Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Afyonkarahisar Barosu üyesi ve istekli avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.

VEKİLLER:

Madde 6-

Vekil Listelerinin hazırlanmasında; ihtiyaç, mesleki yeterlilik, sertifikalı eğitim programlarına katılmış olma, kesinleşmiş bir disiplin cezası bulunmama, başvuru öncesinde Adli Yardım kapsamında verilen görevleri yerine getirme ve takip etme, Baro Yönetim Kurulunca hakkında bir yaptırım kararı verilmemiş olma, yada yaptırıma ilişkin bir süre öngörülmüşse bu sürenin dolmuş olması, vb. gibi ölçütlere göre değerlendirme yapmak yetkisi Adli Yardım Komisyonuna aittir.

Görev alacak avukatlar, öncelikle, Afyonkarahisar Barosu ve diğer Barolar tarafından sertifika almış olan avukatlar arasından seçilir.

GÖREVLENDİRİLEN VEKİLLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 7-

Vekiller;

a-  Görevlerini mevzuatta belirtildiği şekilde işin sonuna kadar yerine getirmekle,

b- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun yazılı bildirimi ile serbest meslek makbuzunu baroya vermekle,

c- Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere göre, görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal Adli Yardım Komisyonuna bildirmekle,

ç- Temyiz- istinaf incelemesinde bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı da takip etmekle,

d- Görevlerini sonuna kadar, görev gereklerine uygun şekilde yapmak ve özen yükümüne uygun davranmakla,

e- Dava sonunda, davanın neticesine ilişkin raporu Adli Yardım Komisyonuna bildirmekle

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen vekiller, Baro Yönetim Kurulu kararıyla listeden çıkarılabilirler.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK:

Madde 8-

Bu yönetmelik, Afyonkarahisar Barosu Genel Kurulunun kabül edildiğinde yürürlüğe girer.

Bu yönetmelik hükümleri Afyonkarahisar Barosu Başkanlığınca yürütülür.