KAMU AVUKATLARI

AFYONKARAHİSAR BAROSU KAMU AVUKATLARI KURULU

KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

  1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1

Bu  Yönergenin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ya da emekli Avukatların ve Hukuk Müşavirlerinin, gerek görevlerini yerine getirirken karşılaşacakları her türlü sorunun, özellikle kamusal kimliklerinden kaynaklanan idari sorunlarla idari yapı içindeki statü sorunlarının çözümlenmesine, gerekse mesleğin onuruna yakışır mali ve özlük haklarına sahip olmalarına yardımcı olacak çalışmalar yapmak, bu konularda yasal düzenleme taslakları oluşturmak, Avukatlık Kanunu’nun kamudaki uygulamasında çıkan sorunları tespit etmek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmak üzere Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulunca görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında,  Kamu Avukatları Sorunları Kurulu kurulması ve bu kurulun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 2

(Bu yönerge, Afyonkarahisar  Barosu Kamu Avukatları Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenler. Bu Yönergede;

Baro                                 :Afyonkarahisar Barosu’nu

Yönetim Kurulu              : Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nu

Yönetim Kurulu Üyesi: Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyesi’ni

Kurul                               : Afyonkarahisar Barosu Kamu Avukatları Sorunları Kurulu’nu ifade eder.

  1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KURULUN OLUŞUMU

Madde 3

1-Kurul; Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, yazman ve üyelerden oluşur. Kurulda bulunan  baro yönetim kurulu üyesi, kurulun başkanıdır. Baro Genel Kurulu’nun yapımını takip eden ilk toplantıda kurul, başkan yardımcısı ve yazman üyeleri seçer.

Kurul üyeleri; görev almak istemeleri koşuluyla, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Avukat ve Hukuk Müşavirleri ile Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı serbest Avukat ve emeklilerinden oluşur.

2- Afyonkarahisar Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile  Kurulun doğal üyeleridir.

3-Kurul; Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi ile öngörülen görevlerini yerine getirirken gerekli gördüğü alt komisyonları oluşturabilir.

KURULUN GÖREVLERİ

Madde 4

a)Genel olarak toplumun bütününde, özel  olarak kamuda hukuka uygun davranma bilincinin yerleşmesi yönünde gayret göstermek.

b)Kamuda çalışan her derece ve kademedeki hukukçuların etkin ve verimli bir şekilde görev yapabilmeleri için sorumluluklarıyla orantılı yetki ve güvence içerisinde çalışmalarını sağlamak.

c)Kamu hukukçularının çalışma ortam ve koşullarının, hiyerarşi içerisindeki yerlerinin ve statülerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

ç)Kamu hukukçularının görev ve sorumluluklarıyla orantılı sosyal, özlük ve mali haklara sahip olabilmelerini sağlamaya çalışmak.

d)Mesleğin onuru ve bağımsızlığı, meslektaşlarımızın mali, özlük ve statü konusundaki hak ve menfaatleri ile ilgili konularda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için hukuksal çalışmalar yapmak, seminer, sempozyum, panel vb. faaliyetler ile kamuoyu oluşturmak.

e)Kamu hukukçularının maruz kaldıkları her türlü haksız ve hukuka aykırı muamelelere karşı mücadele etmek, meslektaşlarımıza hukuki destek ve yardım sağlamak.

f)Hem bu amaçla hem de genel olarak karşılaşılan sorunlarla ilgili düşünce ve önerileri Baro Başkanlığı’na ve Yönetim Kurulu’na bildirmek.

g)Kamu hukukçularının kendi aralarındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve kurumsal bir bütünlük içerisinde birlikte hareket etmelerini sağlamak.

h)Kamu hukukçularını ilgilendiren yasa tasarı ve teklifleri ile ilgili inceleme ve değerlendirme yaparak Yönetim Kuruluna rapor sunmak ve bu çalışmaların ilgili mercilere iletilmesi ile kamuoyu oluşturulması konusunda Yönetim Kurulu ile ortak çalışmalar yürütmek.

ı)Kurula havale edilen diğer yasa tasarılarını incelemek, görüş bildirmek ve Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer işleri yürütmek.

KURUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 5

a)Toplantı gündemini tespit etmek.

b)Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.

c)Toplantılara başkanlık etmek.

ç)Kurulu temsil etmek.

d)Tüm üyelerin toplantılarda eşit söz hakkı almalarını sağlamak.

e)Kurul çalışmalarının yürütülmesi için üyeler arasında çalışma grupları kurmak.

f)Toplantı gündeminde yer almayan konular ya da toplantı sırasında üyelerce toplantı gündemine alınması istenen konular hakkında karar vermek.

g)Alt kurulların çalışmalarının yürütülmesini takip etmek.

KURUL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Madde 6

Kurul Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

a)Kurul Başkanının görevlerine yardımcı olmak.

b)Kurul Başkanının yokluğunda Başkanın görevlerini yerine getirmek.

KURUL YAZMANI’NIN GÖREVLERİ

Madde 7

Kurul Başkanının istemi ile Kurul Yazman’ın görevleri :

a)Üyelerin toplantıya çağrılmasını sağlamak.

b)Gündeme göre gerekli dosya ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak.

c)Toplantı tutanaklarını tutmak.

ç)Kurul arşivini oluşturmak.

d)Kurulun sosyal faaliyetlerini organize etmek.

KURUL ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 8

Kurul üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)Kurul toplantılarına katılmak.

b)Kurulun amacını gerçekleştirmek için katkıda bulunmak.

c)Alınan kararları uygulamak.

ç)Kurul toplantılarının amacına uygun sonuçlanmasına katkıda bulunmak.

d)Acil durumlarda Kurulun görevlendirme kararı olmaksızın Kurul Başkanı’nın vereceği görevleri yerine getirmek.

KURUL  TOPLANTILARI

Madde 9

Kurulun olağan toplantıları, Kurul Başkanının istemi üzerine, belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Yapılacak olağan toplantı günleri, Kurul Sekreterince üyelere bildirilir. Kurul üyelerinden birisinin istemi üzerine, istem tarihini izleyen beş iş günü içinde, Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yer ve zamanda olağanüstü toplantı yapılabilir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde 10

Olağan ve olağanüstü toplantı gündemi, gerekli görülen hallerde toplantı tarihinden en az 2 gün önce yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda üyelere kurul sekreterince bildirilir. Her gündemde; toplantının açılışı, toplantıya katılmayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi, önceki toplantı tutanağı ve kararlarının gözden geçirilmesi, varsa hataların düzeltilmesi ve imza eksikliklerinin tamamlanması, gündem hakkında görüşme ve varsa  gündem değişikliği hakkında karar alınması, bir sonraki toplantının yeri, tarihi ve saatinin belirlenmesi maddeleri yer alır. Üyeler, gündemde görüşülmesini istediği konuları, toplantıdan en az iki gün önce yazılı ya da sözlü olarak Kurul Başkanına bildirmek zorundadır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 11

(1)Kurulun karar alabilmesi için en az 3 (üç) üyenin toplantıya katılımı zorunludur.

(2)Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Başkan, oyunu en son kullanır ve eşitlik halinde oyu iki oy olarak sayılır. Kararlar Kurul Sekreteri tarafından yazılır ve katılan üyelerin tümü tarafından imzalanır. Kararın alınmasında muhalif görüşte olan üye, kararın sonuna muhalefet şerhi yazabilir.

  1. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE KURUL ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 12

a)İstifasını, Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunan Başkanın görevi aynı gün sona erer.

b)İstifasını, Kurul Başkanına yazılı olarak sunan üyenin görevi aynı gün sona erer.

c)Yönetim Kurulu’nca gerekli görüldüğü takdirde üyeliğe son verilebilir.

ç)Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak, üç kez üst üste katılmayan üyenin “üyeliğinin düşmesi”, Kurul kararı ile Yönetim Kurulu’ndan istenebilir.

d)Kamu Avukatları  Kurulu, Başkan Yardımcısı, Sekreterinin ve üyelerinin çeşitli sebeplerle eksilmesi halinde Kurul kendi arasından yeni  Başkan Yardımcısı, Sekreterini belirleyebilir ve eski üyelerin yerine yeni üye alımına karar verebilir.

e)Kurulun görevi, yapılacak Baro Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 13

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan genel hükümler uygulanır.

YÜRÜTME

Madde 14

İşbu iç yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

YÜRÜRLÜK

Madde 15

İşbu yönerge Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.