KARŞI VEKÂLET ÜCRETLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ UYGULAMALARI VE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesine eklenen “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlükleri dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Türkiye Sigorta Birliğinin duyurumuz ekinde gönderilen yazısında özetle, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin taraf oldukları davaları kaybetmeleri halinde veya uzlaşma durumlarında, karşı tarafın avukatına ait vekalet ücretlerinin bu şirketler tarafından gelir vergisi stopajı ve KDV tevkifatı tutarları kesilerek avukata veya icra ve iflas müdürlüklerine ödendiği, bununla birlikte bazı avukatlar tarafından bahse konu ödemelere ilişkin ilgili şirketlere makbuz düzenlenmediği veya geç düzenlendiği veya bazı avukatların makbuz düzenlemeyi reddettiği, söz konusu gecikme veya makbuz düzenlenmemesi durumları nedeniyle şirketlerin düzeltme beyannameleri vermek zorunda kaldıkları veya ceza/gecikme faizi ile karşı karşıya kaldıklarına ilişkin sorunlarının çözümü ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş talep edildiği belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın cevabi görüş yazısında “avukatın makbuz düzenlememesi veya bilgileri vermekten imtina etmesi durumunda da durumun vergi dairesine bildirilerek vergi dairesinden destek alınması mümkündür. Serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi ve borçluya (davayı kaybedene) ulaştırılması avukatın yükümlülüğünde olup, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili cezai hükümlerinin uygulanacağı tabidir” şeklinde değerlendirmede bulunulduğu görülmektedir.

Makbuzun ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi ve ödeme yapan kuruma ulaştırılmasının avukatın sorumluluğunda olması ve bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda ödemeyi yapan şirketlerin de vergisel anlamda sorumluluklarını yerine getirememelerine sebebiyet verilmesi nedeniyle, şirketlerin kendilerine makbuz düzenlemeyen avukatları vergi dairelerine bildirmek durumunda kalacağını bildirilmiştir.

 

Türkiye Sigorta Birliğinin 02.02.2022 tarihli yazısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı