GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ

Madde 1)Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2) Bu yönerge Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı, meslekte beş yıla kadar kıdemi olan ve 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3) Bu yönerge Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nun 21.10.2022 tarihli kararına istinaden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca verilen Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu’nun 21.10.2022 tarih ve 48-32 Sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4) Bu yönergede geçen tanımlardan,

Baro, Afyonkarahisar Barosunu

Genç Avukat, Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı, meslekte beş yıla kadar kıdemi olan ve 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış avukatları,

Meclis, Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisini,

Genel Kurul, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu,

Divan, Genel Kurul Divanını,

Yönetim Kurulu, Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunu,

Başkan, Genç avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanını,

Yönerge, İş bu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesini,

Çalışma Dönemi, seçim döneminden itibaren 2 yıllık süreyi ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Meclisin Kuruluş ve İşleyiş Amacı

Madde 5) Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini sağlamak, yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşadıkları problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturmak, buna dair istek, öneri ve eleştiriler ile çözüm tekliflerini değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere Afyonkarahisar Barosuna yazılı bildirimde bulunmak, Afyonkarahisar Barosu yönetimi ile genç avukatlar meclisi yönetim kurulu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak gibi konular üzerinde çalışmak amacıyla kurulmuştur.  

Bütçesi

Madde 6) Meclisin giderleri baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genç Avukatlar Meclisi

Üyeler

Madde 7)Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı, meslekte beş yıla kadar kıdemi olan ve 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış avukatlardır. Söz konusu özelliği yitirenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Meclisin Görevleri

Madde 8)

a) Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlarının baro yönetimi nezdinde temsilcileri aracılığıyla temsil edilmesi,

b) Meclis üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, somut çözüm önerileri üretilmesi,

c) Genç avukatların haklarının temini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çözüm ve önerilerine baro yönetim Kuruluna temsilcileri aracılığıyla yazılı olarak iletmek,

d) Baro Yönetiminin gerekli görüldüğü hallerde baro yönetim kurulu toplantılarına Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi temsilcisinin ilgili konularda gözlemci sıfatıyla katılmak,

e)Genç avukatların tecrübeli meslektaşlarla iletişiminin güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak,

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Meclis Yönetimi Ve Çalışma Usulleri

Meclisin Organları

Madde 9) Genç Avukatlar Meclisi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu organlarından oluşur. Organların görevleri yönerge ile belirlenir.

Genel Kurul

Madde 10) Görevi;

a)Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b)Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda karar almak,

c)İş bu yönergenin 5. ve 8. Maddelerinde yer alan amaca uygun olarak, Genç avukatlar meclisi üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere olağan ve olağanüstü toplantıları gerçekleştirmek,

d)Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü talep kararlarını alarak Baro Yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek,

Genel Kurul Toplantı Usulleri

Madde 11)

1. Seçimli Olağan Toplantı: Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu iki yılda bir kez Aralık ayının ilk haftası (tek yıllarda) içinde Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunun daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek ve yeni yönetim kurulunu seçmek üzere toplanır.

2. Olağan Toplantı: Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu yılda bir kez Aralık ayının ilk haftasında madde-13’de sayılan görevleri değerlendirmek üzere toplanır. Genel Kurul, Genel kurulda seçilecek 4 kişilik divan heyeti ile yönetilir.

3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin en az ¼ ‘ ünün 1 fazlasının yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulunca belirlenir ve Afyonkarahisar Barosu tarafından ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 12) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Seçimli Olağan ve Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin ¼’ ünün bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz.

Seçimli olağan toplantıda, alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar alınmasına yönelik teklif divan başkanına yazılı olarak iletilir. Divan Başkanı, iş bu yönergeye uygun olarak gelen teklifi kayda alır ve genel kurulun bilgisine sunarak oylama yapılmasını sağlar.

Seçimli olağan toplantıda konuşmak üzere söz almak isteyen üyeler Divan Başkanı’na isimlerini yazdırırlar, Divan Başkanı kendisine yazdırılan isim sırasına göre üyelere söz verir. Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Yönetim kurulu üyesi adaylarından en çok oyu alan 5 kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine, sonraki en çok oyu alan 5 kişi de yönetim kurulu yedek üyeliklerine seçilir.  

Oylar, Divan Başkanlığınca alınacak imza karşılığı kullanılır. Seçime ilişkin tüm bilgiler ve belgeler Divan Başkanınca tutulacak ve Afyonkarahisar Barosu arşivinde saklanacak deftere kaydedilir.

Madde-13) Olağan Genel Kurul Toplantılarında aşağıda belirtilen esaslara göre gündem belirlenir, bu gündem en az 1 ay öncesinden meclis üyelerine duyurulur, bu duyuru Afyonkarahisar barosu hizmet binasında ilan edilerek yapılır ayrıca meclis üyelerine SMS ile bildirilir. İstenirse gündeme, bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla eklemeler yapılabilir.

1-Açılış

2-Bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ile iki üyeden oluşan Divanın seçimi

3-Faaliyet raporunun okunması

4-Okunan raporların görüşülmesi

5-Yönetim Kurulunun ibrası

6-Adayların tanıtımı

7- Dilek ve Temenniler

8-Seçim ( 5 Yönetim kurulu üyesinin seçimi)

9-Kapanış

Madde-14) Adaylık

Yönetim Kurulu adayları, adaylıklarını Genel kurulda oluşturulacak Divan Başkanlığına bildirirler. Seçimler, iş bu yönergede yer alan özel düzenlemeler haricinde Avukatlık Kanunu seçim usullerine göre yapılır.

YÖNETİM KURULU

Madde-15) Görevleri ve Çalışma Usulleri;

1. Genel Kuruldan sonra yapılacak ilk toplantıda gizli oy açık sayım ile ve yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile yönetim kurulu başkanını seçmek,

2-İş bu yönerge ile saptanan amaçların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütmek,

3-Ayda bir toplantı yapmak, Gençlik Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak gündemi hazırlamak, gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü kararları almak,

4. Afyonkarahisar Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yerine getirmek,

5.Diğer Baroların genç avukatlara yönelik kurulmuş kurulları ile koordinasyonu sağlamak, baro yönetim kurulunun uygun görmesi halinde kurultay, Çalıştay ve toplantılara katılmak gerektiğinde üye yollamak,

6. Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nu belirlenen zamanda toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,

7) Genç Avukatlar Meclisi alınan taleplerin görüşülmesi için alınan kararları yazılı olarak Baro Yönetim kuruluna iletmek,

8) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

Madde 16) Gençlik Meclisi Yönetim Kurulunun oluşumu: Beş üye ve bu üyeler içerisinde seçilecek bir yönetim kurulu Başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, yapılacak ilk toplantıda başkan, başkan yardımcısı ve sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 17)Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinin Genç avukat vasfını yitirmesi veya herhangi bir nedenle yerinin boşalması durumunda, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Olağanüstü seçimli Genel kurul toplantısı yapılması halinde yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona erer.

Madde 18)Yönetim Kurulunun Çalışma Yeri: Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 19) Meclis Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınacak her karar için oylama yapılır.  Oylama yönetim kurulu üyelerinden toplantıya katılanların salt çoğunluk esasına göre yapılır.

 

SON HÜKÜMLER

 

Madde 20) Giderlerin Karşılanması: Genç avukatlar Meclisinin Baro yönetim kurulunca onaylanmış çalışma ve etkinliklerinin giderleri Baro tarafından karşılar.

Madde 21)Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Genç Avukatlar Meclisinin denetimi Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Madde-22) İş Bu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesi 22 maddeden oluşmakta olup; bu yönergeyi Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

 

GEÇİCİ MADDELER:

1)Genç avukatlar Meclisi yönergesinin Baro Yönetim kurulunda belirlenip yayınlanmasından sonra takip eden ilk Cumartesi günü (12.11.2022) olağanüstü-kurucu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu toplanır. Bu toplantıda Genç Avukatlar Meclisi organlarının seçimi gerçekleştirilir. Bu ilk toplantının gündemi Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.