HABERLER

TÜM HABERLER
Başkan Tugay ŞAHİN

HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT!

İnsanlar devletten korktuğu zaman, zorbalık.. devlet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. // Thomas Paine...

BAŞKAN
Av. TURGAY ŞAHİN

devamı

AVUKATA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME AMAÇLI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

        AVUKATA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME AMAÇLI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

 

1.      5271 S. Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi (3). Fıkrasına aşağıdaki 13. Madde ilave edilmiş olup madde metni buna göre teselsül edilmiştir.

 

13. 5237 S. Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan “Yargı Görevini Yapanlar”ın,  yerine getirdiği kamu görevi veya hizmeti sırasında veya yerine getirdikleri görev veya hizmet nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten yaralama,eziyet ve tehdit suçları  (madde 86, 87, 88, 96,106)

 

 

MADDE GEREKÇESİ

 

5271 S. Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesinin (3). Fıkrasında sayılan suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir denilmiş ve bu suçlar tadadi olarak sayılmıştır.

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 6. Maddesinde ise Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler adli ve İdari mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır denilmektedir.

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 1. Maddesinde “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.”

Denilmiştir.

 

Bilindiği gibi son yıllarda görevlerini yerine getiren avukatlara karşı yöneltilen şiddet artmış, temsil ettiği müvekkili ile veya savunmasını üstlendiği dosya kapsamında yaptığı  görevle özdeşleştirilen avukatlar, genelde karşı tarafta yer alan şahıslar tarafından saldırılara maruz kalmaktadır.

 

Oysa avukat, TBB Meslek Kurallarında da ifade edildiği gibi iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışındadır.

 

Avukatlar hukuken üstlendikleri işin tarafı değildir. Yine avukatlar vekalet ile yahut zorunlu olarak savunmalarını üstlendikleri şüpheli veya sanıklarla özdeşleştirilemez.

 

Her ne kadar Avukatlık Kanunu 57. Maddesinde “Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” denmekte ise de 765 S. TCK da hakaret ve taarruz fiillerinin hakimlere karşı işlenmiş olması 266. Maddede ele alınmış olmasına karşın 5237 S. Yeni TCK’da bu konuda düzenleme yapılmamıştır.  765 S Eski TCK’nun yürürlükte olduğu dönemde Av.Kanunu 57 Maddesi avukatlar için ekstra bir koruma sağlıyor olmasına karşın artık bundan söz etmek mümkün değildir.

 

Bu nedenle Türk Ceza Kanunu 6. Maddesindeki “Yargı Görevini Yapanlar” tanımından hareketle, bu tanıma dahil edilen tüm görevlilerin ve bu arada avukatların da, maruz kaldıkları şiddet, eziyet ve tehdit eylemlerinin tutuklama kapsamına alınması zorunluluk kazanmıştır.

 

Madde değişikliği ile Yargı Görevini Yerine Getirenler hakkında işlenen kasten yaralama ve eziyet eylemlerinin tutuklama nedenleri arasına alınmış olacaktır.

 

 

 

Maddenin Eski Hali

Maddenin Değiştirilmiş Hali

Tutuklama nedenleri

 

MADDE 100 - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren (DEĞİŞİK İBARE RGT: 06.03.2014 RG NO: 28933 MÜKERRER KANUN NO: 6526/8) somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

 

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

 

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

 

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

 

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

 

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

 

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

 

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 24.12.2019 RG NO: 30988 KANUN NO: 7196/58)

2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)

 

3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/17)

4. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

 

5. İşkence (madde 94, 95),

 

6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

 

7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/17)

8. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

 

9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

 

10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

 

11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

 

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

 

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

 

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

 

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

 

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

 

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 04.04.2015 RG NO: 29316 KANUN NO: 6638/14)

g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 04.04.2015 RG NO: 29316 KANUN NO: 6638/14)

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/96) 

(4) Sadece adli para cezasını gerektiren (DEĞİŞİK İBARE RGT: 02.12.2016 RG NO: 29906 KANUN NO: 6763/22)  suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

 

 

Tutuklama nedenleri

 

MADDE 100 - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren (DEĞİŞİK İBARE RGT: 06.03.2014 RG NO: 28933 MÜKERRER KANUN NO: 6526/8)  somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

 

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

 

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

 

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

 

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

 

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

 

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

 

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

 

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 24.12.2019 RG NO: 30988 KANUN NO: 7196/58)

2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)

 

3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/17)

4. Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

 

5. İşkence (madde 94, 95),

 

6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

 

7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

 

(EKLENMİŞ ALT BENT RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/17)

8. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

 

9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

 

10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

 

11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

 

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

 

13. 5237 S. Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan “Yargı Görevini Yapanlar”ın,  yerine getirdiği kamu görevi veya hizmeti sırasında veya yerine getirdikleri görev veya hizmet nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten yaralama, eziyet ve tehdit suçları (madde 86, 87, 88,96,106)

 

 

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

 

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

 

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

 

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

 

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 04.04.2015 RG NO: 29316 KANUN NO: 6638/14)

g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 04.04.2015 RG NO: 29316 KANUN NO: 6638/14)

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

 

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 05.07.2012 RG NO: 28344 KANUN NO: 6352/96) 

(4) Sadece adli para cezasını gerektiren (DEĞİŞİK İBARE RGT: 02.12.2016 RG NO: 29906 KANUN NO: 6763/22)  suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

 

 

 

DİĞER HABERLER
Son Güncel Haberler

MİLLETVEKİLİMİZ AV.İBRAHİM YURDUNUSEVEN BAROMUZU ZİYARET ETTİ

Afyonkarahisar Milletvekilimiz Av. İbrahim YURDUNUSEVEN, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı...

devamını oku

MİLLETVEKİLİMİZ AV.BURCU KÖKSAL BAROMUZU ZİYARET ETTİ

 Afyonkarahisar Milletvekilimiz Burcu KÖKSAL, CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Ömer AKYILDIZ,...

devamını oku

MESLEKTAŞIMIZIN MUTLU GÜNÜNDE YER ALDIK

Meslektaşımız Av. Rumeysa ÇAKIR'IN  düğün merasimine Baro Başkanımız Av. Turgay ŞAHİN katılarak...

devamını oku

MUTLU GÜNDE HEP BİRLİKTE

Meslektaşımız Av. Ömer Faruk YALÇIN'IN  düğün merasimine Baro Başkanımız Av. Turgay ŞAHİN katılarak...

devamını oku

HAKİM VE SAVCILARIMIZA ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Baro Başkanımız Av.Turgay Şahin, Baromuz Yönetim Kurulu üyeleri Şerife KORKMAZOĞLU, Yunus PEKTAŞ ile...

devamını oku